Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens en informeren je hier graag over. Als je ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, gebruiken wij deze informatie in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Op 25 mei 2018 is er een nieuwe Europese privacywet in werking getreden. Wij gaan zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens en informeren je hier graag over. Als je ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, gebruiken wij deze informatie in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Persoonsgegevens behandelen en beveiligen wij met zoveel mogelijk zorgvuldigheid en volgens de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Over KNOP

KNOP staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 88075311. Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen en dat maakt ons verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG (artikel 4 lid 7 AVG).

Technische informatie

In principe bezoek je onze website zonder dat je persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Net als veel andere websites verzamelt onze website wel automatisch bepaalde informatie over de gebruikers van de website. Daarnaast krijgen wij ook informatie over de volgende gegevens:

 • De datum en tijd van toegang tot onze website;
 • Het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website;
 • Het besturingssysteem dat je gebruikt;
 • De onderdelen van de website die je bezoekt;
 • De pagina’s van de website die je hebt bezocht en de informatie die je hebt bekeken;
 • Informatie over het type apparaat dat je gebruikt voor je bezoek aan de site;
 • De geografische locatie waar je je bevindt;
 • Het materiaal dat je opstuurt of downloadt van de website.

Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website. Ook kunnen we met deze informatie onze website verbeteren. Bovenstaande technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Google Analytics

Wij maken gebruik van cookies en Google Analytics. Google Analytics meet de activiteiten van de gebruikers van onze website. Deze metingen kunnen wij inzien en analyseren. Deze informatie helpt ons om onze website te verbeteren.

Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Het laatste octet van je ip-adres maskeren we. We delen geen persoonsgegevens met Google en maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Cookies

Een cookie is een bestand dat op je computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. Dankzij een cookie kunnen wij bezoekers van onze website van elkaar onderscheiden.

Wanneer verzamelen wij je persoonsgegevens?

Er zijn drie momenten waarop wij je persoonsgegevens verzamelen:

 • Je vult je gegevens in op onze website of laat deze achter op onze website;
 • Je bent een werknemer van ons met een tijdelijke of vaste arbeidsovereenkomst;
 • Je hebt gegevens geplaatst op een publiek middel waaruit kan blijken dat je interesse hebt in onze dienstverlening.

Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken je gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening. Onze dienstverlening is gericht op online communicatie, marketing en dienstverlening, specifiek op het bevorderen van toegankelijkheid. Meer specifiek, je persoonsgegevens worden verwerkt om:

 1. Je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening. Zo kunnen we deze informatie en dienstverlening beter afstemmen op je wensen. Het afstemmen gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd.
 2. Een bemiddelingsrelatie of opdracht met je aan te gaan en deze te onderhouden. Voor het aangaan en het onderhoud moet de relevantie administratie uitgevoerd worden;
 3. Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst. Deze overeenkomst wordt aangegaan met de opdrachtgever. Dankzij het vastleggen kunnen we de overeenkomst onderhouden en correct nakomen.
 4. Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid) opgelegde doeleinde om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
 5. Jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te ontwikkelen. Hierbij kun je denken aan training, opleiding en testen.
 6. Managementdoeleinden te waarborgen. Hierbij kun je denken aan managementinformatie, het verzorgen van onze interne controles, bedrijfsveiligheid en het uitvoeren van audits en accountantscontrole.
 7. Om kwaliteitsdoeleinden te waarborgen. Hierbij kun je denken aan subsidies, premiekortingen e.d. aanvragen, als een werknemers-, personeels- of bemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan en naleving van wet- en regelgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van je?

We verwerken je persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op je wensen of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt. Meer specifiek gaat het om – onder andere en voor zover van toepassing – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij vaste en tijdelijke ZZP’ers die bij KNOP werkzaam zijn:

 1. NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens.
 2. Geboortedatum, leeftijd en geslacht.
 3. Nationaliteit, BSN-nummer, kopie van het ID-bewijs en/of een werkvergunning.
 4. Curriculum Vitae (CV), informatie over de opleiding, stages en werkervaring.
 5. Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf via ons hebt gevolgd of gedaan.
 6. Gegevens over beschikbaarheid en verlof.
 7. Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat (bijvoorbeeld referenties en getuigschriften).
 8. Pasfoto en introductievideo – op vrijwillige basis.
 9. Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.
 10. Gegevens in het kader van pre-employment screening (op verzoek van de opdrachtgever).

Op het moment dat je voor KNOP kunt gaan werken/hebt gewerkt, al dan niet als ZZP’er:

 1. Nationaliteit, BSN-nummer, kopie van het ID-bewijs en/of een werkvergunning.
 2. Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.
 3. Gegevens in het kader van pre-employment screening (op verzoek van de opdrachtgever).

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

Bij persoonsgegevens van zakelijke relaties kun je denken aan contactgegevens van (medewerkers van) opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden. Om de volgende redenen verwerken wij deze persoonsgegevens:

 1. Voor het kunnen doen van aanbiedingen aan betrokkenen die werkzaam zijn voor de ondernemingen waarmee wij zaken doen.
 2. Voor het verstrekken van informatie over onze dienstverlening en overige activiteiten.
 3. Voor het onderhouden van onze zakelijke relaties.
 4. Voor het onderhandelen over en het sluiten van een opdrachtovereenkomst.

Van zakelijke relaties verzamelen en verwerken wij onder andere de volgende persoonsgegevens:

 1. Namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

We kunnen de van onze zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere KNOP-entiteiten, aan zakenpartners en onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen. Ook kunnen wij de persoonsgegevens doorgeven in alle overige gevallen waarin wij hiertoe verplicht worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Bijzondere persoonsgegevens

Wij leggen uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven. Als hier geen toestemming voor is gegeven moet het vastleggen van deze bijzondere persoonsgegevens worden toegelaten bij of krachtens de wet. Met “bijzondere persoonsgegevens” wordt bedoeld, volgens artikel 16 van de AVG: gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Met wie kunnen wij je persoonsgegevens (zzp’ers) delen?

Wij kunnen je persoonsgegevens doorgeven aan andere KNOP-entiteiten, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevens bewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Daarnaast kunnen wij hiertoe worden verplicht door bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens?”.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Wij hanteren een bewaartermijn van 3 jaar. Hierna zullen je persoonsgegevens in al onze systemen en administratie worden verwijderd.

Je rechten: inzage in de gegevens en/of wijzigen van gegevens

Als vaste of tijdelijke werknemers alsmede zakelijke relaties kun je bij ons een verzoek indienen tot het inzien (artikel 15 van de AVG) of verwijderen (artikel 17 van de AVG) van je persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen. Hetzelfde geldt ten aanzien van persoonsgegevens van overige relaties.

Beveiliging

We doen er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Zo hebben bijvoorbeeld alleen geautoriseerden toegang tot de gegevens. Als je gegevens worden verstrekt aan gegevensbeschermers (die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren) zijn wij met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over onze bescherming van je persoonsgegevens, dan kun je schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@knop.nl. Denk je dat er sprake is van een datalek of vermoed je dit, dan verzoeken wij je dit direct te melden. Vermeld je naam, contactgegevens en een omschrijving van de situatie.

Wijzigingen

We kunnen van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in onze Privacyverklaring. De meest actuele Privacyverklaring is altijd te zien op onze website.